قبول اعاده ی دادرسی در دیوان

مهدی جباری

سلام ودرود فراوان بر شما خانم بوجاری من مهدی جباری پسر اکبر جباریم پدرم با شما تلفنی صحبت کرده پرونده ی ما در شعبه 35دیوان است  وقاضی ان شعبه گفته باید از شش شرطی که برای اعاده دادرسی است باید یک شرط را دارا باشی که در دیوان برای برسی مجدد پرونده نیاز است شرط اول شاهدیاگواه جدید یامدرک جدید میخواستم ببینم این مورد راقبول میکنند یانه من دردادگاه بدوی با شخصی که همه چیزرااز دست اوکشف کرده اند وخودش مجرم اصلی بوده وفقط اقرار کرده روی من وجرم خودش والات جرمش را به من ربط داد وخودش راتبرئه کرد ومن را در منجلاب انداخت در دادگاه بدوی با او بحثم شد وگفتم از زمین پاکت میکنم پیش 5نفر زن ومرد گفت حالا که جرمی مرتکب نشده ای جرم خودم راانداختم گردنت زنت را اوردی شهادت بدد برات اونم شریک جرمت کردم حالا تلنگر بهم بزنی کاری میکنم که تا اخر عمرت توزندان باشی شاهدام حاضرند شهادت بدهند توتجدید نظر به قاضی گفتم بی شرف گفت باشه من باید تشخیص بدم شاهدات بیاند تو یانه بی شرف کثافت تشخیص نداد اخوند مملکتو به گوه کشیده دزدای عوضی بی شرف البته معظرت میخوام با این اوضاع میتونید برام کاری کنید یانه