رسیدگی مجدد

رضا

جهت دادخواست اثبات مالکیت زمین مزروعی غیر ثبتی قاضی شورا حکم اثبات مالکیت وقاضی تجدید نظر رای عدم استماع ،وبرای دادخواست تنفیذ وقوع هبه نامه  برای همان زمین مزروعی دوباره قاضی تجدید نظر رای عدم استماع صادر وطرفین شکایت جعل سند کرده اند  با تقاضا رئیس دادگستری دستوررسیدگی مجدد صادر ، نحوه رسیدگی ونتیجه چی می شود  با تشکر