خیانت

آیا چت کردن زن با مرد غریبه از نظر قانونی خیانت محسوب میشه در صورتی که حرف عاشقانه بین اون دو تا زده بشه چی؟