خیانت در امانت

ارتا

دو سال قبل تعداد بسیار زیادی کتاب های با ارزش به فردی که در ان زمان با او قصد ازدواج و رفت و امد خانوادگی داشتم به عنوان امانت گذاشتم اما با بهم خوردن رابطه از دادن امانت خوداری کرد و به راحتی میگوید ان را پس نخواهد داد.در ضمن سابقه کیفری و زندان نیز دارد.چطور میتوانم از راه قانونی ان را پس بگیرم زیرا تا کنون به راه های مختلفی برای دریافت انها متوصل شده ام که عملی نشد