پناهندگی به دلیل تغییر دین

kamran
آیا درخواست پناهندگی با خروج قانونی درپلیس فرودگاه کشورمقصد به دلیل تغییر دین امکانپذیر است؟