پرداخت مهریه

Mohsen
ایا این مطلب درست میباشد که مهریه اگر بیش از110سکه باشد،پس از عقد،زن می تواند 110تا،110تا مهریه را دریافت کند؟به طور مثال اگر مهریه1100عدد باشد،ده بار طلب110تا بکند(با فرض اینکه شوهر تمکن مالی ندارد)