درخواست فسخ فاکتور فروش

منصور زمانیان

با سلام

کارخانه ای فاکتور فروشی که قرار بوده 15 روزه کالا آماده تحویل باشد و نشده است و مشتری من خرید خود را فسخ نموده چگونه فسخ کنم و مبلغ بیعانه و هزینه های تاخیر را دریافت کنم ؟