مهلت اجرای حکم دیه بدنی در تصادف / شکستگی پا

mokh

با سلام / از زمان صدور یک حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه و خسارت شکستگی پا در تصادف ، محکوم چقدر برای پرداخت مهلت دارد ؟

با رضایت شاکی امکان کاهش مبلغ پرداختی وجود دارد ؟