مطالبه سهم الارث

ahmad

با سلام واحترام

شکایت حقوقی در مورد زمین و مغازه ای سهم الارث خواهری (خواهان ) را از برادر خود(خوانده )داشته ایم که پدر و مادر در قید حیات نیستند و وکیلی که انتخاب کرده ایم دادخواست شکایت رو اینطور نوشت " الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال سند اصلاحات ارضی " و با توجه به اینکه شکایت ما در مورد سهم الارث بود و وکیل ما هم در دادگاه به اشتباه و سهل انگاری و بی تجربگی به خوانده سوگند اصرار می کند و خوانده در جلسه بعدی طبق درخواست وکیل ما و دستور قاضی هم سوگند می خورد که این ملک و زمین مال من هستش و طبق همین دادگاه رای می دهد و ما محکوم می شویم . لذا با توجه به اینکه اولا ما هم میدانیم که  زمین و یا ملک دراختیار خوانده مال خودش هست از طرفی دیگر ما خواسته شکایت ما این است که برادر (خوانده )سهم خواهرشو (خواهان ) نداد ما ارث خواهری را خواسته بودیم و الان وکیل دیگری گرفتیم که به ما گفت  موضوع دادخواست را وکیل قبلی اشتباه داد باید مطالبه سهم الارث می کرد و اینکه قسم خورد و شما محکوم شدید شاید به نفع شما هم شده باشد چون اعلام کرده که این زمین مال خودش است و از کسی خریداری نکرده و فقط روند اجرایی پرونده باید با شکایت جدید با موضوع دادخواست سهم الارث تشکیل بدهیم و از این زمین و ملک و مغازه که خوانده قسم خورد مطالبه سهم الارث خواهرش که خواهان باشد را می خواهیم با شکایت حقوقی دیگری بر موضوع دادخواست مطالبه  سهم الارث به دادگاه بدهیم واین شکایت را دوباره انجام دایدم و سوال اینکه آیا با وجود محکومیت حکم قبلی که بر موضوع "الزام به تنظیم سند رسمی ملک "خوانده می تواند  در مورد این شکایت با درخواست مطالبه سهم الارث دوباره خواهان را محکوم کند ؟ و طبق حکم قبلی استناد کند و ما دوباره محکوم شویم ؟ مدارک جدید دادخواست مطالبه سهم الارث که خواهان 4 شاهد داریم کارشناسی کردیم انحصار وراثت گرفتیم شورا حل اختلاف هم به ما رای داد ضمیمه دادخواست جدید کردیم / با تشکر و احترام