چک

kiana
سلام من وهمسرم ازهم جداشدیم ایشان برای مهریه 10چک هر5ماه به مبلغ1میلیون تومان به بنده داده اندکه بعدازجدایی رفتندبه خارج ازکشوروهیچکس ادرس وشماره ازش نمیدهدوپشت 4چکه اول راضامن هم مغازه ای ودوستش امضا کردندوبقیه مادرشان که مطلقه ومستمری بگیریعنی حقوق پدرشان راازشرکت نفت میگیرندامضاکردندچک اول5ماه است گذشته ومن اقدام نکردم برای برگشت وچک بعدی هم هفته دیگریعنی آخرآذر94است من چکارکنم ادرس وشماره ضامنم ندارم راهنماییم کنیدچکارکنم خیلی زمان میبردیادوندگی داردبرای اجراگذاشتن وکارهای اداری وغیره ممنون .