اصلاح قراتامین خواسته

ابراهیم
باسلام -اگربعدازصدورقرارتامین خواسته دادگاه به این نتیجه رسیدکه صدورقراررابایدمنوط به تودیع خسارت احتمالی می کردیامیزان خسارت بایدبیشترتعیین کندآیامیتوان بقای قرارتامین خواسته رامنوط به پرداخت خسارت احتمالی یامبلغ اضافه کرد؟ممنون باتشکر