چک

neda
اولا قانون چک برگشتی و درمانحوه مصادره اموال و هزینه تمام مراحل مخصوصا مرحله مصادره به ریزچیست؟