ارث

_پرستو روزبهانی
مدت دو سال است که پدرم فوت کرده است ولی خواهران و برادرم تمایلی برای تقسیم ارث ندارند چون وضعیت مالیه خوبی دارند ایا من میتوانم به صورت قاونی ارث خود را طلب کنم