ازدواج دوم

حسین
سلام من دارای همسر و فرزنذ هستم قسط ازدواج دوم با خانمی که یک فرزند هم دارد دارم البته ایشان در شهر دیگری سکونت دارن که خیلی به شهر ما دور است آیا بجز صیغه میتوان عقدی کرد که در شناسنامه ثبت نگردد و مشکللت قانونی هم برای آینده پیش نیاید مثل نفقه و ارث