اجراییه علیه چک ضمانتی؟؟

امیرنجفی
آیا علیه چکی که بابت ضمانت داده شده میشود اجراییه صادرکردچه ازطریق ثبت چه دادگستری..وراه جلوگیری ازان چیست؟؟؟؟