اجرای مهریه

احسان
باتوجه به اینکه قانون جدیدمهریه درخراسان رضوی وضع شده ایا زوجه میتواند در شهردیگر مهریه اش را به اجرا بگذاردودر مقابل زوج چه اقدامی میتواندانجام دهد