حقوقی

امیرعلی

باسلام من وهمسرم بعلت اختلاف دردادگاه هستیم وهمسرم یک وکیل مرد جوان داردایشان موقع دادگاه باحرکات تحریک آمیزبه اتفاق همسرم موجب زجر حقیرشده وباریشخندهای تحریک آمیزکه خودتان میدانیدموجب سردرگمی و...حقیرمیشود این درحالیست که بعلت بیکفایتی پدرزنم وداشتن اغتیادو...همسرم باوکیل خودازشهرستان که حدود1ساعت راه است راتنهاطی میکندکه خودم ازنزدیک شاهدبودهم وازدستم کاری برنمی آیدآیامیتوانیدراهنمایم باشیدتااززجری که دراین موقع دارم کاسته شود.اجرکم عندالله