حق وحقوق زن بعد از فوت شوهر

مهدی
زن بعد از فوت شوهر به غیر از مهریه واجرت المثل چه حق وحقوق دیگری را میتواند ادعا کند؟