چگونه از یک شرکت شکایت کرده

چگونه از یک شرکت شکایت کرده و آن را در لیست سیاه قرار دهیم؟