اداره کار

ماهوت فروشها

من از کار اخراج شدم پس از شکایت به اداره کار ساوجبلاغ و نفوذ کارفرما رأی به ضرر من شد ؛ سپس به دیوان شکایت نمودم و دیوان رأی را نقض و به نفع من رأی داد پس از آن پرونده در اداره کار استان البرز رسیدگی شد اما با نفوذ دوباره کارفرما به ضرر من رأی صادر شد ، دوباره به دیوان شکایت کردم و دیوان رأی را به نفع من صادر نمود ما برای اینکه بهتر در اداره کار استان البرز کارمان پیش برود یک وکیل گرفتیم اما طرف با پیشنهادهای مخفیانه کارفرما ، رفت در اداره کار استان البرز توافق کرد ما اعتراض کردیم و دوباره به دیوان شکایت کردیم اما اینبار دیوان شکایت ما را رد کرد و به تجدید نظر شکایت کردیم  که جواب تجدید نظر در سایت این است : نسبت به دعاوی مطروحه به طرفیت اداره كار و امور اجتماعي ساوجبلاغ و مهرداد ماهوت فروش ها مبنی بر وارد ثالث طی شماره 9409970955302822 مورخ 22/09/1394 تاييد دادنامه بدوي و حكم به رد تجديدنظرخواهي صادر شد . منظور از تأیید رأی بدوی همان رأی اولی که دیوان مربوط به ساوجبلاغ بود است یا  اینکه رأی قبلی که دیوان شکایت ما را رد کرده است ، در کل رأی به ضرر من است یا به نفع من ؟ ممنون