تغییر وجعل قرارداد پیش فروش یا مبایعه نامه

محسن کاشانی

با سلام
در قرارداد پیش فروش مبلغ روزانه 500000 ریال برای جریمه دیرکرد روزانه تحویل واحد در نظر گرفته شده. خریدار مدتی قبل با نیرنگ نسخه قراردادی که در اختیار فروشنده بوده را به مدت کمی امانت گرفته (به بهانه نیاز فوری به کپی قرارداد) و در کنار این مبلغ با اضافه کردن عدد یک، مبلغ را به 1500000 ریال تغییر داده است.
حال که تاخیری در تحویل اتفاق افتاده و خریدار شکایت کرده و درخواست خسارت دیرکرد نموده، فروشنده متوجه این موضوع شده. که با شکایت کیفری به دادگاه مراجعه نموده و کارشناس خط نیز اضافه شدن این رقم را بعد از تنظیم قرارداد تایید کرده است.
اما دادگاه با توجه به اینکه این تغییر در هر سه نسخه اتفاق افتاده آن را رد کرده.
پرسش بنده این است که آیا برای تغییر در مفاد قرارداد نباید، الحاقیه، متمم یا صورتجلسه ای وجود داشته باشد، یا لااقل توضیحی به قرارداد به امضای طرفین اضافه شود که مشخص شود این تغییر با رضایت طرفین بوده است؟