ضرب و جرح و نقص عضو

a.s
با سلام و خسته نباشید متاسفانه باید ماجرای تلخی را مطرح کنم.هفته پیش در شهرستان ما پسری که از قبل سابقه ایجاد مزاحمت برای دخترخاله بنده را داشته است نصفه شب مخفیانه وارد خانه آن ها شده و پس از بیهوش کردن او با مواد خاص روی صورتش اسید میریزد.آمد و رفت او طوری بوده که هیچکس متوجهش نمیشود و تنها پس از نیمساعت و بهوش آمدن دختر خاله بنده متوجه میشوند. پسر ماسک زده بوده اما دخترخانم از روی صدا و حرکات او را میشناسد اما بخاطر تهدید با چاقو نمیتواند داد و فریاد کند. ما سابقا از این پسر به جرم مزاحمت شکایت کرده بودیم که به دلیل نبود مدارک کافی تبرئه شد.البته از حدود یکسال پیش پرونده ای نیز با عنوان رابطه نامشروع برای آن ها تشکیل شد که هنوز درجریان است. او خیلی زرنگ است و آتو نمیدهد.ضمنا این پسر در این مدت در روستای خودشان به سر برده و پشت تلفن از ماجرا اظهار بی اطلاعی نموده است.با توجه به اینکه هیچ اثر انگشت یا قطره خون یا...در محل حادثه باقی نمانده است آیا راهی برای محکوم کردنش وجود دارد؟اگر اعتراف نکند و مدرکی هم نباشد آیا میتوان به دلیل وجود انگیزه و سابقه او را محکوم کرد؟لطفا راهنمایی کامل کنید و خانواده را از رنج طاقت فرسا نجات دهید متشکرم