تقسیم ارث

Gholam
باسلام تقسیم نامه ای درسال 77بین ورثه انجام شدکه با وجود یک محجور وصغیر در تقسیم این کار در دادگاه به عمل نیامد وقیم محجورین با وجود کهولت سن وعدم آشنایی به وبیسوادی وعدم تمیمز سووبیسد و ضرر کار پای برگه را امضا کردضمنا ادی از ترکه نیز فروخته شده حالا برای حفظ حقوق محجور وصغیر موجود در پرونده برای ابطال تقسیم باید چگونه واز چه مواد قانونی استفاده کنم .با تشکر