شرایطی که باید در وکالتنامه ذکر شود

Zahra
وکالتی از سوی فردی به وکیلی اعطا شده است.فرد مزبور دریک شرکت تجارتی مدیر عامل میباشد.شخص ضمن اینکه بدهکار اوست، چکهایی هم به شرکت داده که اینک حاضر ب پرداخت نمیباشد.در وکالتنامه ای که او با وکیلش تنظیم مینماید چه نکاتی باید مراعات شود؟ ایا یک امضا ازسوی وی «ب عنوان شخص حقیقی»کافی است؟توضیح دهید