اهانت به مقام معظم رهبری

زهرا
چگونه میتوان کسی راکه به رهبر اهانت کرده تبرعه کرد