تقسیم ارث

saeed
با سلام قطعه زمینی به مساحت 12500متر مربع میباشد که پدر وراث در قید حیات به پنج نفر از پسران خود تقسیم مینماید و سهم سه دختر دیگر در جایی دیگر میدهد واز انجا که سند محکمی بر وجود این تقسیمات وجود ندارد یکی از خواهران مدعی سهم خود از این 12500متر مربع میشود و دادگاه بدلیل نبود ادله کافی برادران به نفع او رای میدهد از انجا که دو خواهر دیگر در قید حیات نیستند و وراث انها نیز ادعایی بر رمین مذکور ندارند سهم الارث انها برای بقیه برادران تقسیم میشود ضمنا دو خواهر فوت شده از طرف مادر خواهر دوتا از پنج برادر میشوند خواهشمندم طریقه نقسیم رمین مذکور در صورت امکان مشخص کنید باتشکر ممنون