کیفری بودن با حقوق بودن

omid
چک هست توی تاربخ مندرج در چک برگشت خورده و مبلغ ان 2880000 تومان است می خوایتم ببینم کیفری میشه یا حقوقی