سوال درباره سهم ورثه

علی تاجیک

خانمی فوت شدند که همسرشان هم در قید حیات نیستند و فرزندی هم ندارند پدر و مادرشان هم در قید حیات نیستند و ایشان 1 برادر و 2 خواهر داشنتد که انها هم در قید حیات نیستند فکر میکنم طبق قانون ورثه ایشان خواهر و برادر زاده های ان مرحوم باشند . 

ایشان 2برادر زاده پسر و 1 برادر زاده دختر و 4 خواهر زاده پسر و 3 خواهر زاده دختر دارند 

تقسیم اموال بین این وراث به چه صورت انجام میشود 

با تشکر از کمک شما