طلاق

باسلام . زنى هستم ٣٠ ساله  كه قصد جدا شدن از همسرم را دارم  ولى متاسفانه من از اين ازدواج دخترى دارم سه ساله كه به هيچ وجه نميتوانم از او جدا شوم و همسرم نيز در صورت جدايى تكفل او را به من نميدهد . سوال من از شما اين است كه آيا روشى هست كه من بتوانم دخترم را بعد ا طلاق تحت تكفل خودم در آورم؟