پناهندگي زير سن ١٨

وحيد

سلام پسري ١٦ ساله افغاني هستم به سوئد پناه آورده ام ولي پشيمان شدم و ميخوام به آلمان بروم آيا اين امكان وجود دارد؟

به ايميل mehrnaz1984@gmail.com پرسنل ما هستند مي توانيد پاسخ دهيد