خریدشراکتی منزل

فرزانه
باسلام من منزلی به صورت سه دانگ سه دانگ باهمسرم دربنگاه معامله کردیم ودرقولنامه هم این شرط قید شداما زمان گرفتن وام مسکن از بانک ایشان فرم انصراف راهن داد وبااین کار حالا سند به نام همسرم میخوره درحالی که بانک میگه میشه سفته ببریم تا3دانگ 3دانگ بخوده همسرم میگه وکالتی 3دانگ به نام من میزنه به نظرتون راه حل چیه تا 3دانگ سن رسما نه وکالتی به نامم بخوره