حقوق شخص اخراج شده

Taraneh
من بعد از 30 ماه کار در شرکتی اخراج شدم اما به زور از بنده استفا گرفتند و بنده قبل از 15 روز استعفا پس گرفتم. چطوری باید اقدام کنم که هم حقوق بیکاری و هم حقوق تعداد ماه های باقی مانده از قرار داد را دریافت کنم