پناهندگي به المان

درصورت پناهنده شدن براي اخذ اقامت المان ايا سرمايه ما چه نقدي در بانك يا ملكي توسط دولت ايران مصادره مي شود