"یرجعون..تضرروا الی الغار چه مبحث حقوقی؟"

صادق

"یرجعون فیما تضرروا الی الغار اشاره به چه مبحث حقوقی دارد؟"ودرتعریف بناء عقلا چگونه حجیت  قاعده غرور استنباط می شود؟