گرفتن حکم تخلیه

مستاجر پس از اتمام مهلت قرارداد خانه را تخلیه نمیکند ولازم به ذکر است بعلت نپرداختن اجاره ودیعه بجای اجاره رفته است.در حال حاضر نه به تلفن جواب میدهد نه خانه را تخلیه میکند.اینجانب هم پولی ندارم که به حساب دادگاه بریزم تا حکم تخلیه بگیرم.سؤال بنده این است آیا از طریق تامین دلیل میتوانم منزل را پس بگیرم در صورتی که پول پیش مستاجر بجای اجاره رفته است.ممنون میشم زودتر جواب بنده رو بدید..با سپاس