مشكل خانوادگى

من افغانم وخانمم هم مدت پنج سال است كه عروسى كرديم پدرزنم درايران زندگى ميكندبعدازپنج سال زنم راهمراى دوپسرم روان كردم ايران به ديدن باباومامانش حالازنم ميگه يابياايران يامن ديگراونجانميام درحاليكه من اينجاكارمنددولتم وپدرومادرم هم به من نيازدارند راه حل چيست آيازنم ميتواندادعاى طلاق ازدادگاه نمايددرحاليكه من اورادوست دارم ونميخام اوراطلاق دهم