من معلم هستم. دوستم یه چک برگشتی دستشه میگه و

م ش
جلب گرفتن چک با ضامن!!!!!!