درخواست عدم تمکین از سوی شوهرم

الهه نعمتی

خانمی 27ساله هستم و  4 ساله ازدواج کردم و تاکنون متوجه مکالمات مشکوک و خیانت همسرم شده ام و یکی دو مورد اطرافیان هم موردی مشاهده کرده و به من اطلاع داده اند اما شکایتی نکرده و تحمل کردم اما چندین بار دست بزن داشته و مرا مورد ضرب و شتم قرار داده که بار آخر با پدر و مادرم تماس گرفتم و آنها به خانه ما آمده و شوهرم گفت که دخترتان را ببرید و فردا میایم دادگاه و طلاقش میدهم و من با والدینم به خانه پدری ام آمدم و حالا شوهرم تماس گرفته که اگر تاشب به منزل نیایی فردا درخواست عدم تمکین میدهم به دادگاه. حال من میخواهم بدانم چگونه میتوانم از حق خود دفاع کرده و یا در دادگاه لازم است که قبل از شوهرم درخواستی بدهم که محکوم نشوم؟