استثناهای استفاده از ملک مسکونی

یگانه

بعنوان وکیل موجر میخواهم  ملک مسکونی موکلم را جهت کار مهندسی کامپیوتر اجاره دهم .