آیا وصیت و ارث عمل حقوقی است

ugd

با سلام،

آیا وصیت و ارث عمل حقوقی است