چک ضمانت و انتقال به غیر

رضا

با سلام اگر دو فقره چک  بابت تضمین معامله  و به میزان سه برابر کل قیمت اجناس و اصل بدهی  به شخصی داده شده باشد و بعدها مشخص شود اجناس خراب و گران تمام شده باشد و نظریه کارشناس منتخب دادگستری مصدق آن باشد و در قرارداد آمده باشد که عدم وصول هرکدام از چکها به منزله فسخ و اینکه چکهای تضمینی به همراه شماره و اینکه آخرکار بایستی برگردانده شود مکتوب شده باشد. چنانچه خریدار که شخص بنده باشم  با برگشت خوردن چکهایم(هم چکهای خرید اجناس هم چکهای تضمینی دوفقره 25 میلیونی) قصد فسخ داشته باشم ولی فروشنده با سونیت اقدام به انتقال چکهای تضمینی و کل چکهای  خرید اجناس به شخص ثالث نماید و با زورگویی درصدد باشد تا بیش از مقدار بدهی خود با همدستی شخص ثالث  توقیف اموال و.... دریافت نماید  فروشنده مرتکب چه جرمی میشود؟(چکها بدون تاریخ و در قرارداد ضمانت ذکر شده ولی در خود چک بنام فروشنده نوشته شده و دو نفر شاهد زیرآن را امضا کرده اند)