همه چیز راجع به قانون ناشزه

آیا مرد به راحتی میتواند زنش را ناشزه کند؟مدت ناشزه چند سال است؟اگر زن از بازگشت به زندگی امتناع کند دادگاه میتواند او را مجبور کند؟