خلع ید

erfan
اگر درخواست کننده خلع ید محکوم گردد و مال غیر منغول در تصرف خوانده باشد ترتیب اجرای رای جهت انتقال حصه به چه صورت می شود