مطالبه ی خسارت تاخیرتادیه درمهلت های قانونی

الهام

ایادرمهلتهای عادله ای که توسط قانون به مدیون داده میشود ایا برای این مهلت عادله میتوان خسارت تاخیر درتادیه مطالبه کرد؟