وکالت از وراث

سلام از مادرم ارثی میرسد فوت شده حالا برادرام وخواهرم وپدرم گفتن به تو وکالت میدهیم تا سهم مارا بگیری من چه وکالت از آنها بگیرم تا دادگاه سهم آنها را به من دهد