روابط جنسی

ننننننننننن
اگر دختر در رابطه جنسی با پسر از ناحیه معقد اسیب ببیند،حکم چیست؟