تقسیط مهریه و طلاق

ali
با سلام آیا می شود بدون اینکه زن مهریه اش را اجرا بگذارد مرد با توجه به اعسار و ناتوانی برای تقسط مهریه اقدام وهمزمان برای طلاق اقدام کند؟