شناسنامه

Mhd

درود أيا راه قانوني داره كه من داري شناسنامه قانوني بشم كه داره ميدونم كه جلو گيري از رفتن به اورپا بشه