نصب پنجره براى بالكن

احسان

با سلام،بنده در يك برج مسكونى ساكن هستم،چندى پيش هيئت مديره ساختمان در مجمع عمومى اعلام كرد كه به منظور صرفه جويى در انرژى واحدها ملزم به تعويض پنجره ها هستند و بنده كه قرار بود براى دو جداره كردن پنجره ها هزينه بكنم،با هيئت مديره صحبت كردم و با كسب اجازه از آنها و اعلام رضايت مدير ساختمان به شركت سازنده پنجره، اقدام به بستن بالكن خود با پنجره نمودم،امروز يك نامه از سمت هيئت مديره به دستم رسيد كه يك مجمع فوق العاده براى راى گيرى اينكه بالكن ها با پنجره بسته شوند يا خير،گذاشته اند كه اگر راى اكثريت اين بود كه بسته نشود اقدام به جمع آورى پنجره بالكن بنده  كنند.آيا از نظر قانونى ميتوانند؟با توجه به اينكه هيئت مديره به شركت سازنده پنجره اجازه بستن بالكن بنده را داده بود.