خيانت در امانت و شكايت از مال باخته

Hasan

چند وقت پيش متوجه دزدي انباردارم از انبارم شدم وازش شكايت كردم وحالا متوجه شدم كه از من به عنوان اينكه كسي رو اجير كردم تا اين فرد رو بزنه و يا تهديد كنه در صورتي كه من اين كارو انجام ندادم و يه شكايت ديگه به عنوان اينكه من به اين فرد و تير و طايفه اين فرد فحش دادم و باز در صورتي كه كذب ميباشد شكايت نموده و بعد از ارسال ابلاغيه اقدام به شكايت نموده ذهنم درگيره اين موضوع شده ايا فرد متهم ميتواند همچين شكايتي بر عليه من انجام دهد بابت اين مسئله ذهنم و زندگيم بهم ريخته كه هم مالم رفته هم اينكه من رو تهديد هم ميكنن فرد متهم زور دريافت ابلاغيه بعد از دريافت برگه با من تماسي داشته كه مرا تهديد هم نموده أيا ميتونم با شكايت از روي تماس و با نداشتن شاهد از روي زمان تماس از اين فرد شكايت نمايم